H́nh Ảnh

Khóa Tu Mật Tông, Texas (11/2003)

Khóa Tu Ư T́nh Thân 1, Đức (6/2010)

Khóa Lễ Vu Lan, Montreal (8/2010)

Khóa Tu Đèn Soi Nẻo Giác, California (10/2010)

Khóa Tu Ư T́nh Thân 1, Florida (12/2010)

Khóa Tu Tiến Tŕnh Luân Hồi, tại Ottawa (4/2011)

Khóa Tu Ư T́nh Thân 2, Oklahoma (5/2011)

Khóa Tu Ư T́nh Thân 1, San Jose (7/2011)

Khóa Tu Tiến Tŕnh Luân Hồi, Dallas (8/2011)

Khóa Tu Ư T́nh Thân 2, Đức (9/2011)

Khóa Tu Ư T́nh Thân 1, Munich (10/2011)

Khóa Thiền Căn Bản, California (6/2012)

Khóa Tu Ư T́nh Thân 3, Oklahoma (10/2012)

Khóa Giảng Oan Gia 5, Hội Đuốc Tuệ (2/2013)

Khóa Tu Ư T́nh Thân 2, California (4/2013)

Thuyết Pháp, chùa Ưu Đàm, Las Vegas (5/2013)

Khóa Tu Hành và Ái Dục, Colorado (6/2013)

Khóa Tu Ư T́nh Thân 1, Pháp (7/2013)

Khóa Tu Ư T́nh Thân 3, Đức (8/2013)

Khóa Tu Ư T́nh Thân 1, Thụy Sĩ (8/2013)

Thuyết Pháp, chùa A Di Đà, Harrisburg  (10/2013)

Thuyết Pháp, chùa Linh Sơn, New Jersey (10/2013)

Khóa Tu Ư T́nh Thân 4, San Jose (5/2015)

Chùa Phật Ân, Minnesota  (6/2015)

Khóa Tu Ư T́nh Thân 4, Pháp  (7/2015)

Khóa Xuất Gia Gieo Duyên, Pháp  (7/2015)

Khóa Thiền 1, Chân Nguyên, California (6/2016)

Khóa Thiền 2, Chân Nguyên, California (5/2018)

Khóa Thiền 2, Phật Học Viện LS, Pháp (8/2018)

Khóa Sửa Soạn Ra Đi, San Jose (10/2018)

Khóa Sửa Soạn Ra Đi, TLLS (8/2019)

Khóa Thiền và Luyện Tâm, Colorado (10/2019)

Khóa Tu An Lạc, Tịnh Luật (7/2021)

Khóa Bốn Vô Lượng Tâm, California (6/2022)

Khóa Thiền Vipassana, Oregon (7/2022)

Khóa Bốn Vô Lượng Tâm, Đức (8/2022)

 

 


Trang Nhà     Sách     Băng Giảng     Phật Pháp    H́nh Ảnh